Zarząd PK Lužické hory >> Charakterystyka obszaru

Charakterystyka obszaru

Obszar przyrody chronionej Góry Łużyckie został ogłoszony w 1976 roku na terenie o powierzchni 270 km2 w celu zapewnienia ochrony harmonijnego krajobrazu na obszarze piaskowcowym czeskiej niecki kredowej. Kraina odznacza się wyrazistym reliefem, wysokim zalesieniem a ogólny charakter obszaru uzupełnia łużycka architektura ludowa. Do najbardziej wartościowych pod względem przyrodniczo-naukowym części Gór Łużyckich zaliczają się naturalne porosty leśne w szczytowych partiach, wilgotne górskie i podgórskie łąki z występowaniem cennych gatunków roślin, niwy potoków oraz znane geomorfologiczne formacje.

Obszar przyrody chronionej Góry Łużyckie jest położony pomiędzy Šluknovskim i Frýdlantskim cyplem, przy granicy z RFN. Zachodnia część należy do województwa usteckiego, wschodnia do libereckiego. Jej sąsiadem jest kolejny obszar chroniony o wielkiej powierzchni – Park Narodowy Czeska Szwajcaria, CHKO Czeskie Śródgórze i CHKO Labské pískovce.

Na Obszarze przyrody chronionej Góry Łużyckie wyznaczono w sumie szesnaście obszarów przyrody chronionej o małych powierzchniach i dziewiętnaście drzew - pomników przyrody.

Przesłanką CHKO jest ochrona wszystkich wartości krainy, jej wyglądu i typowych znaków, źródeł naturalnych i wytwarzanie zrównoważonego środowiska. W celu bliższego określenia sposobu ochrony przyrody zostały w CHKO Góry Łużyckie wyznaczone cztery strefy zróżnicowanej ochrony. I strefa ma najściślejsze warunki ochrony. IV strefa jest wytyczona przeważnie w zabudowanych częściach gmin i jest przeznaczona do zabudowy i rozwoju gmin.

Na całym obszarze wydzielono terenowy system stabilizacji ekologicznej (ÚSES) a w przygotowaniu jest ogłoszenie sieci NATURA 2000. Dla managementu obszaru został opracowany Plan opiek nad CHKO Góry Łużyckie i plany opieki nad poszczególnymi MCHÚ.

Zarząd PK Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt