Správní řízení

Státní správa je veřejnou správou uskutečňovanou státem prostřednictvím orgánů státní správy a svým charakterem představuje realizaci moci výkonné. Jedním z orgánů státní správy jsou i jednotlivé správy chráněných krajinných oblastí v České republice (SCHKO). Většina činností vyplývající z jejího výkonu probíhá ve správním řízení. Toto řízení podléhá režimu dvou zákonů: obecné úpravě, tj. zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, který má ve vztahu ke správnímu řádu postavení zvláštního zákona. Proto orgán ochrany přírody postupuje podle správního řádu v případě, kdy není jeho působnost zákonem o ochraně přírody a krajiny vyloučena.

 

Účastníci řízení

 

Správní řád stanovuje účastníky správního řízení:

 

 • V řízení o žádosti je účastníkem žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu.
 • V řízení z moci úřední jsou účastníky dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.
 • Dále osoby, o jejichž právech se nerozhoduje, ale mohou být rozhodnutím správního orgánu dotčeny.
 • Osoby stanovené zvláštním zákonem.
 • Za účastníka bude v pochybnostech považován  i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak.
 • Zákon o ochraně přírody a krajiny ve svých ustanoveních § 70 a § 71 ukládá povinnost orgánu ochrany přírody stanovit účastníkem řízení obce, jejichž území se řízení týká a občanská sdružení, která se do řízení včas přihlásí.

 

Hlavní kroky správního řízení

 

Zahájení řízení

 

Správní řízení může být zahájeno dvěma způsoby:

 

 1. Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Správní řád stanovuje povinné náležitosti každé žádosti, mezi které patří především informace kdo ji podává, které věci se týká a co navrhuje. Správní úřady mohou účastníkovi vyjít vstříc tím, že vydají tiskopis návrhu na zahájení řízení. Tyto formuláře můžete nalézt na stránkách správ CHKO v rubrice státní správa, formuláře a žádosti. Použití formulářů není pro žadatele povinné.
 2. Řízení z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámí zahájení účastníkovi doručením oznámení nebo ústním prohlášením Přerušení řízení

 

Správní řád umožňuje usnesením přerušit správní řízení, a to z důvodu:

 

 • zahájení řízení o předběžné otázce;
 • odstranění nedostatků podání žadatelem, kdy je žadatel zároveň vyzván k doplnění chybějících údajů;
 • zaplacení správního poplatku;
 • ustanovení opatrovníka procesně nezpůsobilému účastníkovi;
 • dalších důvody stanovené zákonem;
 • na požádání žadatele.

 

Lhůty pro vydání rozhodnutí

 

Lhůty se řídí ustanovením zákona o ochraně přírody a krajiny.

 

Lhůty pro vydání rozhodnutí (§ 83 odst. 3) - V jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

 

  

Rozhodnutí

 

Rozhodnutí je jednostranný právní úkon, kterým správní úřad v konkrétním případě řeší právní poměry jmenovitě určených osob. Rozhodnutím však může správní orgán rozhodnout nejen o celé věci, ale také pouze mezitímně nebo o části věci, jestliže to umožňuje povaha věci a jestliže je to účelné.

 

Náležitosti rozhodnutí: část výroková, odůvodnění a poučení účastníků o opravném prostředku.

 

Nepodá-li některý z účastníků ve stanovené lhůtě odvolání, rozhodnutí nabývá právní moci.

 

 

Odvolání

 

Právo podat odvolání proti rozhodnutí správního orgánu je uvedeno v rozhodnutí v části poučení o opravném prostředku. Odvolací lhůta je 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Ten spis postoupí odvolacímu orgánu, kterým je nejblíže nadřízený správní orgán, pro SCHKO je to Ministerstvo životního prostředí, resp. Odbor výkonu státní správy MŽP.

Správa CHKO Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt