Natura 2000

NATURA 2000 je soustava chráněných území, jejímž cílem je chránit vybrané rostlinné a živočišné druhy a přírodní stanoviště, významné z evropského hlediska. Je tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami. Povinnost vyhlásit tato chráněná území a zejména zajistit jejich ochranu a péči o ně mají všechny členské země Evropské unie a k datu vstupu také kandidátské země včetně České republiky.

V letech 2001-2003 proběhlo v celé ČR rozsáhlé mapování přírodních stanovišť s cílem nalézt a podrobně zmapovat rozšíření
a stav přírodních stanovišť významných z pohledu Evropské Unie. Zároveň probíhalo mapovaní evropsky významných druhů živočichů a rostlin.

 

Jak se  NATURA 2000 dotkne CHKO Lužické hory
Evropsky významné lokality

 

Na území CHKO Lužické hory (či v okolí v územní působnosti Správy CHKO Lužické hory) tak bylo navrženo několik lokalit,
které se týkají především ochrany vybraných přírodních stanovišť (zejména bučin), v menší míře vybraných druhů živočichů a rostlin.

 

 • Jezevčí vrch
 • Klíč
 • Suchý vrch - Naděje
 • Lužickohorské bučiny
 • Údolí Chřibské Kamenice
 • České Švýcarsko - okrajově zasahuje
 • Svitávka
 • Horní Kamenice
 • Prácheň - Zicht
 • Chřibská - kostel
 • Studenec
 • Spravednost - Chřibská

  interaktivní přehled lokalit

 Ptačí oblasti


 

Do CHO Lužické hory zasahuje (prostor mezi Krásnou Lípou, Chřibskou, Doubicí a Kyjovem) ptačí oblast Labské pískovce. Jádrem ptačí oblasti jsou vlastní Labské pískovce, další cennou částí této ptačí oblasti z hlediska ochrany ptáků jsou rozlehlé rybníky s rákosinami a rašeliništi PR Velký rybník a PR Světlík severně od CHKO Lužické hory. Předmětem ochrany jsou tyto ptačí druhy:

 • datel černý
 • chřástal polní
 • sokol stěhovavý
 • výr velký

 

Ptačí oblasti v České republice

Správa CHKO Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt