Monitoring a výzkum

Pracovníci Správy CHKO Lužické hory se podílí zejména na terénních výzkumných úkolech:

 • Výzkum vlivu managementu  v PP Brazilka. Každoročně je porovnáván vývoj kosených a nekosených variant lučních porostů.  Průběžně je sledována hladina podzemní vody po obnově vodního režimu na původně zmeliorované vlhké louce a následně vývoj ekosystému.
 • Sledování zimujících netopýrů se pravidelně soustřeďuje na nejvýznamnější zimoviště v opuštěných důlních štolách 
  a rozsáhlejších sklepích.
 • Sledování populace sýce rousného v budkách. V hnízdním období jsou kontrolovány jednotlivé budky, je zjišťována obsazenost a počet mláďat, která jsou kroužkována.
 • Výzkum ichtyofauny vodních toků na území CHKO. Zjišťování výskytu ryb a mihulí prolovováním vybraných úseků vodních toků elektrickým agregátem a návrhy rybářského managementu toků.
 • Výzkum bezobratlých živočichů CHKO. Inventarizace vybraných skupin hmyzu a dalších bezobratlých živočichů (pavouci, mnohonožky) maloplošných zvláště chráněných území a dalších vybraných lokalit v CHKO, na kterém se podílí řada specialistů z celé ČR.
 • Mapování a monitoring obojživelníků v CHKO Lužické hory. Sledování populací obojživelníků na tradičních lokalitách, kde se rozmnožují. Zajímavá jsou meziroční srovnání početnosti 
  na barierách u silnic.
 • Mapování a monitoring vážek v CHKO Lužické hory, ale i v dalších oblastech ČR.
 • Projekt síťového mapování vegetace Lužických hor. Plošná inventarizace vegetace Lužických hor.

Správa CHKO Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt