Správa CHKO Lužické hory >> Činnost správy CHKO

Činnost Správy

Správa CHKO je jednak úřadem státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny podle Zákona č.114/92 Sb. Rozhoduje přitom například o možnosti výstavby v CHKO, vyjadřuje se k hospodaření v lesích, stanovuje podmínky pro jakoukoliv činnost, 
která by mohla poškodit přírodní prostředí, vydává výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, vyhlašuje přírodní rezervace a památky nebo vede přestupková řízení s narušiteli zákona.

Zároveň je Správa CHKO odbornou organizací ochrany přírody – v rámci této činnosti zajišťuje inventarizační průzkumy 
a monitoring, vydává odborná stanoviska žadatelům a ostatním příslušným orgánům, zpracovává plány péče o chráněná území 
a stará se o naplnění těchto plánů. To provádí především řízením a financováním široké škály praktických opatření k podpoře zvláště chráněných částí přírody.

Stále více se Správa CHKO věnuje ekologické výchově a práci s veřejností. Děje se tak například organizováním přednášek nebo exkurzí pro vybrané skupiny veřejnosti, vydáváním tiskovin, psaním příspěvků do časopisů a novin, nebo například budováním vybavení pro návštěvníky – naučných stezek nebo informačních tabulí. Správa CHKO při mnoha činnostech spolupracuje s obcemi, nevládními neziskovými organizacemi a dalšími příznivci z řad veřejnosti.

Správa CHKO Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt