Mineralogie

Z převládajících geologických poměrů CHKO Lužické hory - písky a pískovce s průniky neovulkanických hornin - vyplývá relativní menší pestrost území z mineralogického pohledu. Mineralogicky je zajímavé zejména území v okolí lužické poruchy.

Významné minerální asociace nacházející se na území CHKO jsou považovány za produkty neoidní mineralizace Českého masivu. Hydrotermální mineralizace minerogenní oblasti západosudetské (metalogenetické subprovincie západosudetské) je zde zastoupena polymetalickým zrudněním u Doubice. Pozdně variská asociace Pb-Zn-Cu zde impregnuje jurské vápence. Jde především o galenit, chalkopyrit, sfalerit, tennantit a sekundární chalkosin, malachit a azurit. Sulfidická mineralizace Sn-Ag-Cu-Mo-As-Zn-Pb byla v Doubici zjištěna vrtem Lo-7 v pískovci mořského cenomanu, podobná významná indicie Ag byla zjištěna u Chřibské; vztah k podložnímu granodioritu, příp. k lužické poruše je zřejmý.

Známější je zrudnění Pb-Ag-Zn formace v Jiřetíně a okolí, žíly směru h7 obsahují ankerit, křemen, galenit, chalkopyrit, sfalerit a pyrit. Stará důlní díla jsou v drobovém komplexu a v granitoidech, těžilo se s přestávkami v 15.- 19. století. K mezozoické fluorit-barytové formaci patří žíla fluoritu s barytem a hematitem, zjištěná v Krásné Lípě, jejíž objev vedl k průzkumu této části plutonu (granodiorit).

Uranová mineralizace svrchnokřídových sedimentů asociace uraninit-autunit zasahuje do oblasti na bázi cenomanu v tlusteckém bloku; nejvýznamnější je ložisko Jablonné. Geneze ložiska je spjatá s oběhem meteorických vod (hydrogenní ložisko pískovcového typu s polygenním vývojem).

Minerály neovulkanitů jsou v území zastoupeny hlavně různými zeolity (Chřibská, Doubice), včetně vzácného gismondinu (Stříbrný vrch u Lísky). V minulosti byly významné i výchozy žilných vulkanitů, jejichž zvětralé svrchní partie byly těženy pro obsah Fe v limonitech; rozsáhlé dobývky jsou v okolí Polesí, Kněžic a Mařenic.

Správa CHKO Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt